Frågor & svar

Frågor om arbetslivet

Vad är det som gäller på jobbet egentligen? Våra experter har svarat på en del frågor om arbetslivet. Bland experterna finns det karriärcoacher, jurister, förhandlare och ombudsmän från fackförbund.

Ta reda på vad som står i det kollektivavtal som gäller på din egen arbetsplats

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett helt frivilligt avtal mellan din arbetsgivare och facket om anställningsvillkoren på din arbetsplats. Det fungerar lite som spelregler på arbetsmarknaden skulle man nog kunna säga.

Ett kollektivavtal kan träffas på flera olika nivåer, för delar eller hela arbetsmarknaden, i en hel bransch eller på en enskild arbetsplats.

Kan jag förhandla utan att ha ett kollektivavtal?

Kan jag förhandla utan att ha ett kollektivavtal?

Du kan alltid prata med din chef, men han eller hon behöver inte lyssna eller höja din lön. För enligt lagen har du ingen förhandlingsrätt utan ett kollektivavtal.

Om det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, så behöver din arbetsgivare bara förhandla före en eventuell uppsägning.

För vem gäller kollektivavtalet?

Ett kollektivavtal gäller för alla som arbetar på en arbetsplats, och det oavsett om man är medlem i facket eller inte.

Vad är ett kollektivavtal värt?

Vad innehåller ett kollektivavtal?

I de flesta kollektivavtal så finns det regler för lägsta lön och vad som bör ge en högre lön. Avtalen innehåller även regler för visstidsanställningar, provanställningar och tillsvidareanställning, samt även vilka förmåner, rättigheter och skyldigheter man har rätt till som anställd.

Vad är ett utvecklingsavtal?

De flesta kollektivavtal innehåller även ett utvecklingsavtal eller ett medbestämmandeavtal. Dessa avtal handlar då om att de anställdas kunskaper bör tas tillvara på bästa sätt när det gäller företagets ekonomi, införande av en ny teknik och arbetsorganisationen. För att främja det fackliga arbetet och ta tillvara de anställdas engagemang, har de anställda rätt till fem timmars facklig information per år under betald arbetstid.

Kan jag få högre lön utan ett kollektivavtal?

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats så har du det grundskydd som lagarna ger. Du har då bara de rättigheter som du själv kommit överens om med arbetsgivaren i samband med anställningen. Det finns till exempelvis inga lagar i Sverige om minimilön. Det finns inte heller någon lag om till exempel löneförhöjning.

Vad är ett kompetensutvecklingsavtal?

Det avtalet anger fackets och arbetsgivarorganisationens gemensamma syn på vad kompetensutveckling är och vad dom kommit överens om. Företaget ska utforma en plan för kompetensutveckling i samråd med fackklubben och sen följa upp den kontinuerligt. Avtalet ska också fungera som ett strategiskt verktyg för arbetsgivaren i syfte att utveckla verksamheten och stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. Arbetsgivaren och den anställde delar på ansvaret för kompetensutvecklingen. Utvecklingssamtal rekommenderas alltid som en grund för planeringen av kompetensutvecklingen.

Vad händer om jag inte har ett kollektivavtal?

Utan ett kollektivavtal så måste du själv se till att anställningsavtalet omfattar alla de regler som ska gälla. Det kan exempelvis vara sådant som regler om uppsägningstid, utöver de minimitider som finns i Lagen om anställningsskydd. Detsamma gäller för sådant som antalet semesterdagar och pensioner.

Även annat som arbetstider och arbetstidsförläggning, övertid och övertidsersättning måste du själv komma överens med arbetsgivaren om. Arbetstidslagen ger arbetsgivaren en rätt att kunna beordra anställda att arbeta högst 200 timmar övertid per år, men lagen säger däremot ingenting om att man har någon rätt till övertidsersättning eller ens en vanlig lön för den övertiden. Många arbetsgivare som saknar kollektivavtal kräver därför ofta att övertidsarbete ska ingå i den avtalade månadslönen.

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är väl bara för dem som har en låg lön och inte själv kan förhandla?

Kollektivavtalet står inte i någon motsatsställning till att du har ett lönesamtal med din chef, tvärtom. Kollektivavtalets lönenivåer är bara en avtalad lägsta gräns, men det finns ingen som helst gräns för hur hög lön du kan få. Du kan förhandla din egen lön och bara använda facket som en coach.

Eftersom det finns ett fast tak hos Försäkringskassan för hur hög inkomst som räknas in som underlag för sjukpenning, pension och föräldrapenning, så ger kollektivavtalet mycket mer pengar till dig om du är höginkomsttagare eftersom det då innebär att arbetsgivaren betalar en högre sjuklön och pensionspremier över Försäkringskassans tak.

Måste jag gå med i facket för att få ett kollektivavtal?

Du måste inte själv vara med i facket. Arbetar du på en arbetsplats som har ett kollektivavtal så omfattas även du av förmånerna i avtalet även om du inte är medlem i facket. Men då kan man väl säga att det är dina arbetskamrater som är med i facket och betalar sina fackavgifter ”bjuder dig” på den förmånen att ha ett kollektivavtal.

Om alla gjorde så rasar ju grunden för kollektivavtalen ihop totalt… så bli medlem i facket om du inte redan är det! Som medlem i facket så får du dessutom karriärcoachning, en inkomstförsäkring och andra förmåner. Kolla med ditt fackförbund vad de erbjuder. Jobbar du på ett nystartat företag som ännu inte har något kollektivavtal så krävs det att några blir medlemmar i facket först för att ett kollektivavtal ska kunna tecknas.

Har alla samma kollektivavtal?

Nej, alla arbetstagare har inte samma kollektivavtal. Kollektivavtalen är speciellt anpassade för en särskild bransch, ett företag eller en arbetsplats. Det är den stora finessen med kollektivavtalen. Det bidrar till att ekonomin och arbetsmarknaden blir mer flexibel och att varje bransch har sina egna skräddarsydda lösningar som passar både arbetsgivare och anställda just i den branschen.

Vem säger att man måste ha ett kollektivavtal?

Det finns ingen lag som säger att man ska ha kollektivavtal. Utan det är de anställda på en arbetsplats som kan bilda en fackklubb och sen träffa en överenskommelse med sin arbetsgivare. Facket kan även träffa rättsligt bindande avtal med arbetsgivare i alla frågor som direkt rör anställningsförhållanden. Den rätten finns reglerad i medbestämmandelagen, MBL.

Varför ska jag vara med i facket?

Vem säger att facket har rätt att finnas?

Människors rätt att bilda fackföreningar och fackföreningarnas rätt att förhandla och träffa avtal och vid behov använda en strejk som ett medel i förhandlingar är något grundläggande i alla demokratiska samhällen. De fackliga rättigheterna är en del av de mänskliga rättigheterna som FN slagit fast och som även skyddas av internationella konventioner, den så kallade ILO-konventionen. I Sverige skyddas både föreningsrätten och strejkrätten direkt av grundlagen och förhandlingsrätten av annan lagstiftning.

Varför finns det inga lagar om vad som ska gälla på jobbet

Varför finns det inga lagar om vad som ska gälla på jobbet?

Det finns faktiskt en poäng med att inte lagstifta mer än om bara de grundläggande rättigheterna. För lagstiftning är inte flexibelt. Med ett kollektivavtal så kan varje bransch få de villkor och regler som passar just den branschen. Genom att avtalen sträcker sig över en viss tid, kan man när den tiden går ut, göra nödvändiga förändringar om det behövs. Det är så mycket mer tungarbetat att ändra lagar för att passa olika konjunkturer och alla olika branscher.

Hur ändrar man i kollektivavtalet?

Kollektivavtalet det kan bara ändras om både arbetsgivaren och facket kommer överens om det. Om någon av dem bryter mot avtalet så träder regler i kraft om tvisteförhandling. I sista hand så avgör Arbetsdomstolen eller en skiljenämnd.

Vad händer om man inte kommer överens när det gamla kollektivavtalet har löpt ut?

Då kan man i sista hand ta till så kallade stridsåtgärder som en strejk (som används av arbetstagarna) eller lockout (som är arbetsgivarens konfliktvapen). De här åtgärderna får man bara ta till vid intressetvister, när parterna är oense om sådant som inte regleras av några lagar eller avtal. Till exempel när man är oense om löner och inte kan komma överens.

Hur länge har vi haft kollektivavtal i Sverige?

Kollektivavtalets historia hänger ihop med fackföreningarnas framväxt under slutet av 1800- talet. I början så ville inte arbetsgivarna inte alls acceptera dessa organisationer som företrädare för de anställda. De ville inte eller under några villkor förhandla med fackföreningarna. Men efterhand så växte fackförbunden i medlemsantal och styrka och blev en kraft att räkna med. Arbetsgivarna slöt sig då också samman och under så 1902 bildades den Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF föregångaren till dagens Svenskt Näringsliv.

Under 1906 så träffades en första överenskommelse som blev ett visst skydd för föreningsrätten samtidigt som en del regler infördes i kollektivavtalet om att arbetsgivaren hade rätt att ensam leda och fördela arbetet samt att anställa och avskeda. Sen under 1928 kom lagstiftningen om kollektivavtal. 1937 fick statens tjänstemän en förhandlingsrätt. 1938 slöt LO och SAF Saltsjöbadsavtalet. 1976 fick offentliganställda en full förhandlings- och konflikträtt.

Villkoren på arbetsmarknaden blir alltid bäst om fack och arbetsgivare själva tar ansvaret för dem genom ett kollektivavtal. Politikerna ska hålla sig till att ordna grundläggande regler men sen låta parterna själva forma villkoren för olika sektorer, branscher och grupper. Fackföreningar och företag ska genom förhandlingar själva se till att löneutvecklingen blir bra för de anställda, för företagen och för samhällsekonomin i sin helhet. Den här svenska partsmodellen underlättar företagens utveckling och gynnar därför tillväxten. Politikerna ska enbart stå för bra trygghetssystemen i samhället och ha en aktiv politik för arbetsmarknaden och näringslivets utveckling.

Vilka olika sorters kollektivavtal finns det?

 • Kollektivavtal: Avtal mellan en arbetsgivarorganisation och facket.
 • Husavtal (även kallat företagsavtal): Avtal mellan facket och en arbetsgivare.
 • Hängavtal: Avtal mellan facket och en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation. Avtalet bygger på ett befintligt kollektivavtal.
 • Lokalt avtal: Avtal som sluts utöver kollektivavtalet mellan en fackklubb och en arbetsgivare eller mellan en anställd och arbetsgivaren. Det lokala avtalet får inte strida mot lagen eller kollektivavtalet. Det får inte heller försämra medarbetarnas villkor eller inkräkta på andras rättigheter.

Vad är ett kollektivavtal värt för mig som arbetsgivare?

Vilka är fördelarna med kollektivavtal för den som är arbetsgivare?

När en arbetsgivare ska rekrytera är det alltid en styrka att kunna erbjuda alla de förmåner som ingår i ett kollektivavtal. Arbetsgivaren behöver inte heller förhandla om villkoren på arbetsplatsen varje gång de nyanställer. Ett företag som har kollektivavtal anses ofta betydligt mer seriöst än ett företag utan ett kollektivavtal, och vid olika typer av upphandling så är kollektivavtal ofta ett krav.

Kollektivavtalet innebär ett komplett regelverk som ger arbetsgivaren och alla arbetsgivarens anställda en grundtrygghet. Det handlar om allt från att de anställda omfattas av ett stabilt försäkringsskydd till att arbetsgivaren garanteras en fredsplikt under avtalsperioden. Blir arbetsgivaren medlem i en arbetsgivarorganisation och tecknar ett kollektivavtal så får företaget dessutom förhandlingsstöd, en aktuell branschinformation samt tillgång till avtalstolkningar och en juridisk expertis. En tvist på företaget hanteras dessutom mellan parterna och blir inte offentlig förutom om den eventuellt hamnar i Arbetsdomstolen.

Vad gör facket?

Facket är i grund och botten en ideell förening som enbart jobbar för att skapa bättre villkor i arbetslivet för dig som är anställd. Facket förhandlar direkt med din arbetsgivare och kommer överens om vad som ska gälla på din arbetsplats i ett så kallat kollektivavtal. Kollektivavtalet är det som är fackets viktigaste fråga. Det är något som ger dig och dina arbetskamrater en riktigt bra grund att stå på när det gäller lön, semester, försäkringar och andra förmåner.

Varför facket?

Varför ska jag vara med i facket?

Ju fler som är medlemmar i facket desto starkare blir facket. Och ju starkare facket är desto starkare blir du som är medlem! Med en fackklubb på jobbet så ställs det krav på din chef om att förhandla om lönerna varje år och ofta så höjs lönerna dessutom lite mer än om ni inte hade haft en fackklubb. Som medlem i facket så har du också möjligheten att få karriärcoachning, cv-granskning och hjälp med löne- och utvecklingssamtal. Många av fackförbunden har dessutom en inkomstförsäkring som ger 80 procent av lönen till dig som tjänar mer än 18 700 kr/månad och då alltså får mindre än 80 procent i arbetslöshetsersättning från a-kassan om du blir utan jobb. Du får också en rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp om du skulle hamna i någon tvist med din arbetsgivare. Är du inte med i facket, så kan du hitta ditt förbund här!

Är facket bara för sossar?

Det 16 fackförbunden inom TCO eller de 23 fackförbunden inom SACO är helt partipolitiskt obundna och du kan gå med något av dessa förbund oavsett vilket parti du röstar på. De 15 fackförbunden inom LO har dock en nära förbindelse med Socialdemokraterna på grund av sitt ursprung i arbetarrörelsen.

Är det chefen som bestämmer om man får röka eller inte på jobbet?

Det framgår och regleras av tobakslagen att arbetsgivaren ska svara för att en arbetstagare inte utsätts för någon tobaksrök mot sin vilja i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Det är inte något totalförbud mot rökning på arbetsplatser, men utrymmen som delas av flera personer bör vara helt rökfria just för att garantera att ingen utsätts för någon tobaksrök mot sin vilja.

Vad är en visstidsanställning?

Anställningsformen som nu benämns visstidsanställning ersätter de tidigare anställningsformerna som kallades ”överenskommen visstidsanställning”, ”visstidsanställning på grund av arbetsanhopning” samt ”visst arbete” (även kallad ”projektanställning”). Att anställningen benämns som allmän innebär därför att arbetsgivarens skäl till tidsbegränsningen inte kan prövas.

En allmän visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när du har varit anställd med denna anställningsform i mer än två år sammanlagt under en femårsperiod. Särskilda regler om visstidsanställning kan dock förekomma i kollektivavtal. Stäm därför av med facket vad som gäller om du är osäker på detta.

Vad är ett vikariat?

Vikariat är en tidsbegränsad anställningsform. Normalt så betyder det att du som vikarierar ersätter en annan person som inte är i tjänst för tillfället. Särskilda regler om vikariat kan dock förekomma i kollektivavtal. Stäm alltid av med facket vad som gäller på arbetsplatsen om du är osäker.

Har jag rätt till ett arbetsbetyg?

Ja, det har du alltid! Oavsett om du har blivit uppsagd eller du slutar på din egen begäran. Din chef på arbetsplatsen ska skriva ett arbetsbetyg till dig som innehåller uppgift om anställningstidens längd och beskrivning av de arbetsuppgifter du utfört. I arbetsbetyget beskriver dessutom chefen hur han eller hon tycker att du har utfört de arbetsuppgifterna och hur du har uppfört dig på arbetsplatsen.

Du kan om du vill be chefen att utelämna hans eller hennes  egna värderingar om dig samt skälet till varför du slutade din anställning i betyget. Arbetsbetyget ska alltid vara neutralt skrivet och de uppgifter som lämnas ska vara helt relevanta. Särskild uppgift om sjukfrånvarodagar, som inte är av en ovanligt stor omfattning, ska inte anges i betyget. I vissa kollektivavtal finns det också regler om vad som ska ingå i ett arbetsbetyg. Kolla därför med ditt eget fackförbund om du vill veta mer om detta!

Jag jobbar heltid men funderar nu på att gå ner till 80 procent. Ska jag ta tjänstledigt 20 procent eller gå ner till en tjänst på 80 procent?

Att ta tjänstledigt kan vara det mest fördelaktiga eftersom du då behåller möjligheten att kunna gå upp till heltid igen om du själv vill det. Det är ingen lagstadgad rättighet att ta tjänstledigt utan du måste själv göra en överenskommelse direkt med arbetsgivaren.

Det är inte heller helt säkert att din arbetsplats klarar av att du säger upp din heltidstjänst och kan ge dig en ny anställning på 80 procent. Så se därför till att komma överens med arbetsgivaren innan du säger upp din heltidsanställning. När det gäller din lön så bör du tänka på att vare sig du tar tjänstledigt eller får en ny anställning på 80 procent, så kanske du inte får exakt samma arbetsuppgifter som tidigare och det kan därför påverka din löneutveckling.

Oavsett hur många procent du arbetar så har du rätt till det antal semesterdagar du har enligt lag eller ditt kollektivavtal. Semesterdagarna blir däremot inte värda lika mycket i pengar som när du arbetade heltid, det vill säga när du tar en veckas semester så dras det fem dagars semester oavsett om du arbetar 100 eller 80 procent. Du behöver också ta reda på hur din pension kommer att påverkas, din a-kassa samt naturligtvis dina arbetsuppgifter.

Jag har hört att man ska få ett anställningsavtal innan man börjar jobba. Vad är det?

Jag har hört att man ska få ett anställningsavtal innan man börjar jobba. Vad är det?

Det är ett avtal som du och din arbetsgivare tillsammans kommer överens om och skriver under innan du börjar jobba på arbetsplatsen. Anställningsavtalet innehåller bland annat uppgifter om din lön, dina arbetsuppgifter, anställningsformen och vilka förmåner du har. Om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal så ska det också finnas uppgifter om pension, sjuk- och föräldraersättning samt vilka uppsägningstider som gäller. Hör av dig till ditt fack om du har frågor om just ditt anställningsavtal!

Hur säger jag upp mig från jobbet?

Om du själv vill sluta på ditt arbete så är det alltid bra om du säger upp dig skriftligt. Helst så ska uppsägningen också bekräftas genom att din arbetsgivare skriver under den. I din uppsägning så behöver du inte ange några skäl till varför du säger upp dig. Det räcker med ett mycket enkelt dokument där du tydligt anger att du säger upp dig samt vilket datum när du vill sluta på arbetsplatsen. Tänk på att du alltid har en viss uppsägningstid från den dag du säger upp dig till sista dagen som du jobbar kvar.

På mitt sommarjobb vill chefen att jag ska jobba gratis några dagar för att se om jag passar för det jobbet. Ska jag gå med på det?

Nej, du ska definitivt aldrig behöva jobba gratis, oavsett om arbetsgivaren vill prova om du passar för jobbet eller inte. I så fall får arbetsgivaren helt enkelt prova dig en dag eller flera med lön! Men om det är så att arbetsgivaren inte är beredd att ge dig betalt för provtiden så ska du tacka nej till det jobbet, ett sådant förslag tyder uppenbarligen på att du har att göra med en mycket oseriös arbetsgivare.

Vilka regler gäller för kompensationsledighet?

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så hittar du alla regler om kompensationsledighet som gäller just dig där. Din arbetsgivare kan ge dig en kompensationsledighet som ersättning när du arbetat över eller om det finns ett avtal om arbetstidsförkortning. I det senare fallet så tjänas den tiden in med ett antal minuter per arbetsvecka. Du kommer också själv överens med arbetsgivaren om hur ledigheten får tas ut. Något avdrag på lönen görs inte heller för kompensationsledighet.

Kan min chef neka mig en semester i sommar?

Nej, arbetsgivaren är enligt semesterlagen alltid skyldig att lägga ut minst fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna, juni, juli och augusti, om inte något annat har avtalats. Om man inte kommer överens om tidpunkten så bestämmer arbetsgivaren över förläggningen av semesterledigheten.

När en nära anhörig är svårt sjuk och dör, vad gäller då?

Lagen säger att du alltid har rätt till en ledighet från din anställning vid trängande familjeskäl som har något samband med sjukdom eller olycksfall. I vissa kollektivavtal har man även tagit fasta på det lagen säger och utökat den rättigheten till att gälla en betald ledighet. Så omfattas man av ett kollektivavtal så finns det därför en möjlighet att man har rätt till en betald ledighet under ett begränsat antal dagar, om det är så att en nära anhörig är akut sjuk eller går bort.

Kan jag få extra pengar när jag är föräldraledig om jag är med i facket?

Det är mycket möjligt för många fackförbund har förhandlat fram en extra ersättning som arbetsgivaren betalar ut vid föräldraledighet. Kolla därför direkt med din ombudsman på jobbet eller med ditt fackförbund om vad som står i just ditt kollektivavtal.

Måste jag berätta att jag är gravid på en anställningsintervju?

Det finns inget som förbjuder arbetsgivaren att fråga om detta men du behöver inte tala om att du är gravid på en anställningsintervju. Enligt lagen så ska du inte bedömas efter om du ska bli förälder eller inte.

Kan jag kräva att få reda på mina arbetskamraters löner?

Ja det kan du, om det är så att du arbetar i en kommun, i ett landsting eller inom staten för då är löneuppgifter en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan be att få ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom dessa uppgifter då räknas som en allmän handling. Detta är något som regleras i Tryckfrihetsförordningen. En handling skall alltid lämnas ut ”genast eller så snart som det är möjligt” till den som begär detta.

Den som vill se en allmän handling behöver inte identifiera sig eller för den delen avslöja sina syften med sin begäran. Ett beslut av en myndighet om att allmän handling inte lämnas ut ska alltid avslutas med en så kallad besvärshänvisning där det beskrivs hur beslutet kan överklagas. Alla handlingar som man har rätt att se har man även rätt att få kopia av. Myndigheten kan dock ta betalt för kopior enligt självkostnadsprincipen.

Jag arbetar 80 procent. När jag arbetar över säger min chef att jag får mertidsersättning. Vad innebär det?

Mertid, eller fyllnadstid, som det även kallas, är ett arbete som en deltidsanställd utför när han eller hon arbetar utöver sin vanliga sysselsättningsgrad. Det innebär att all tid, upp till 100 procent för dig som är deltidsanställd alltså räknas som mertid eller fyllnadstid. Skulle du arbeta mer än 100 procent så räknas arbetstiden dock istället som övertid. Mertid får tas ut med maximalt 200 timmar per år om det inte står något annat i ditt kollektivavtal.

Jag ska på en anställningsintervju för ett nytt jobb, vad ska jag begära i lön?

Det beror helt och hållet på vad du söker för jobb och din utbildning och erfarenhet inom just det området. I Sverige så har vi inga lagar som reglerar löner. Om det finns ett kollektivavtal på den arbetsplats där du söker jobbet så finns det däremot avtal kring löner och löneökningar. För att få direkta råd om vilken lönenivå som är rimlig, så hör av dig till facket!

Lika för både kvinnor och män

Vad är en osaklig löneskillnad?

En osaklig löneskillnad det är en skillnad som inte har någon direkt rationell förklaring. Säg till exempel att du som är kvinna har en lägre lön än en man och det enbart beroende på ditt kön. Sakliga löneskillnader är till exempel skillnad i utbildningsgrad, yrkeserfarenhet, arbetstidens längd, arbetets svårighetsgrad och arbetstagarens egna arbetsprestation.

Enligt Jämställdhetslagen så har arbetsgivaren en direkt skyldighet att genomföra lönekartläggningar. Det är ett redskap som kan göra synliggöra osakliga löneskillnader och därmed möjliga att förändra. Om skillnaden är diskriminerande så går det även att driva ärendet rättsligt.

Är det lag på att man har semesterersättning på lönen om man är timanställd?

Semesterlagen reglerar din rätt till semesterersättning, men den säger ingenting om hur den ska slås ihop med timlönen eller inte. Men enligt semesterlagen så har du rätt till 12 procent av intjänandeårets förfallna lön i semesterersättning det året. Antingen så läggs semesterersättningen direkt ihop med timlönen, eller så betalas den ut i slutet av semesteråret. Om du arbetar på en arbetsplats med ett kollektivavtal så är oftast semesterersättningen högre. Det är därför alltid bra att ta reda på vad som gäller enligt ditt kollektivavtal. Så kolla det med facket!

Måste jag jobba hela uppsägningstiden?

Ja, du är alltid skyldig att arbeta under hela uppsägningstiden ut om din arbetsgivare begär det. Arbetsgivaren kan dessutom kräva ett skadestånd om du inte gör det.

Kan chefen dra in min beviljade semester om jag säger upp mig?

Nej, om din semester redan är beviljad så kan inte din arbetsgivare ensidigt ta bort den, utan att dra på sig ett skadeståndsansvar gentemot dig.

Om föräldralön

Vad händer om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist när jag är föräldraledig?

Är du föräldraledig och har en tillsvidareanställning så börjar uppsägningstiden när du är tillbaka från ledigheten, och det oavsett om du är föräldraledig på deltid eller heltid. Företrädesrätten till nya tjänster hos arbetsgivaren som dyker upp efter att du slutat börjar också de gälla när du är tillbaka från föräldraledigheten. Tänk även på att företrädesrätten gäller under uppsägningstiden plus nio månader därefter och att du måste anmäla till arbetsgivaren att du vill omfattas av den företrädesrätten.

Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig?

Uppsägningstiden står i ditt kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen och om inget står om det i anställningsavtalet, så gäller alltid en uppsägningstid på en månad enligt Lagen om anställningsskydd.

Vad menar man med ”inlasning”?

Inlasning är ett uttryck som syftar på regeln om en företrädesrätt till återanställning i LAS, Lagen om anställningsskydd. Om du till exempel blir uppsagd på grund av en arbetsbrist och du har varit anställd i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren så har du en företrädesrätt under uppsägningstiden och nio månader därefter.

Företrädesrätten gäller dock enbart för just det jobb som du har utfört tidigare, och alltså inte alla typer av jobb som kan dyka upp på arbetsplatsen. Din arbetsgivare och facket kan även att ha avtalat särskilt vad som gäller vid återanställning, så kolla gärna upp det också. Och vill du göra anspråk på företrädesrätten då ska du skicka ett brev till din arbetsgivare så fort som möjligt när du har blivit uppsagd från ditt arbete.

Om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist när jag är sjuk, får jag då sjukpenning under uppsägningstiden?

Ja, sjukpenning eller sjukersättning löper även på under uppsägningstiden. Förutsatt att du är fortsatt sjukskriven eller har ett fortsatt beslut om sjukersättning.

Hur går det till om jag blir uppsagd från arbetet?

Enligt lagen om anställningsskydd så ska en uppsägning från arbetsgivarens sida alltid vara skriftlig. Uppsägningsbeskedet ska även lämnas till dig personligen, men om det inte är skäligt att kräva det, då får beskedet istället skickas med ett rekommenderat brev. Uppsägningen gäller sedan från det att du tar emot beskedet, alternativt tio dagar efter att beskedet skickats till dig med rekommenderad post. Om det är så att du är på semester så anses uppsägningen ske tidigast då semestern är över.

Av vilka skäl kan jag bli från arbetet?

Enligt lagen om anställningsskydd så ska en uppsägning alltid vara sakligt grundad. Du kan bli uppsagd antingen på grund av arbetsbrist på företaget eller av personliga skäl. Arbetsbrist har enbart att göra med omständigheter som inte beror på dig som är anställd, utan det beror exempelvis på avveckling av verksamhet, en omorganisation eller nedskärning. Personliga skäl kan dock grunda sig på många anledningar som i regel är olika från fall till fall. Exempel på dessa anledningar är misskötsamhet, samarbetssvårigheter, brottslighet eller illojalitet.

Blir du uppsagd från arbetet på grund av personliga skäl så omfattas du inte av turordningsregler eller företrädesrätt till en återanställning. Arbetsgivaren har alltid bevisbördan när det gäller att styrka de omständigheter som uppsägningen grundar sig på. Uppsägningen får dock inte grunda sig enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till, antingen mer än två månader innan underrättelse lämnats till dig, eller om underrättelse inte har lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen.

Jag har varit sjukskriven en tid och ska nu börja arbetsträna. Hur ser rehabiliteringsprocessen ut och vem har ansvaret för den?

Försäkringskassan bör i ett så tidigt skede som möjligt kalla till ett avstämningsmöte för att stödja dig för att komma tillbaks i arbete. Vid det mötet så träffas din arbetsgivare, du som är sjukskriven, den behandlande läkaren, Försäkringskassans handläggare och eventuellt även Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivaren ska efter ett samråd med dig lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att Försäkringskassan ska kunna klargöra dina behov av rehabilitering. Arbetsgivaren ska även i övrigt medverka till att klarlägga behovet av rehabilitering genom att till exempel undersöka möjligheterna att ge dig andra arbetsuppgifter på företaget. Försäkringskassan ansvarar för att rehabiliteringsinsatserna samordnas, men arbetsgivaren har det övergripande rehabiliteringsansvaret och du som anställd har en direkt skyldighet att medverka aktivt i rehabiliteringen.

Jag har skadat mig i arbetet. Kan jag få ersättning för det?

Ja, det kan du. Som anställd så omfattas du i de allra flesta fall alltid av en arbetsskadeförsäkring om en arbetsskada skulle inträffa på arbetet. Arbetsskadeförsäkringarna återfinns via ett lagstadgat skydd enligt Lagen om arbetsskadeförsäkring.

Du anmäler först din skada till Försäkringskassan som sen prövar samt betalar ut en eventuell ersättning. De som arbetar på arbetsplatser med ett kollektivavtal omfattas vanligt vis även av en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring. Skadan bör i detta fall även anmälas till den som administrerar den avtalsförsäkringen, exempelvis AFA Försäkring, eller Alecta.

Måste det finnas en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen?

Måste det finnas en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen?

Ja, under förutsättning att arbetsplatsen har fler än tio anställda så ska det alltid finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy som utgår från förhållandena i den egna verksamheten.

Arbetsmiljöpolicyn ska innehålla:

 • En beskrivning av hur arbetsförhållandena ska vara på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • Rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.
 • Mål och medel för all arbetsmiljöverksamhet.
 • En klar och tydlig arbetsfördelning samt de ansvarigas resurser och befogenheter.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att utforma en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen.

Jag och mina arbetskamrater utsätts ibland för hot när vi jobbar. Vad har arbetsgivaren för ansvar?

Arbetsgivaren ska tillsammans med dig och dina arbetskamrater regelbundet göra riskinventeringar samt genomföra ett åtgärdsprogram med hänsyn till eventuella hot och våldssituationer.

Programmet kan omfatta:

 • organisatoriska förändringar
 • säkerhetsrutiner
 • tekniska hjälpmedel
 • anpassning av lokaler
 • information
 • utbildning
 • tydliga rutiner/åtgärder efter inträffad händelse mm.

Arbetsgivaren är även en skyldig att förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som krävs för att undgå riskerna i arbetet (3 § 3 kap AML). Även ett särskilt utbildningsprogram om säkerhet kan i vissa fall behöva tas fram vilket Företagshälsovården i många fall kan vara behjälpliga med.

Finns det några erfarenhetsmässigt kända risker i en viss typ av arbeten så bör dessa tas upp vid introduktionen eller vid ett byte till sådana arbetsuppgifter. Om arbetstagaren har bristande kunskaper i svenska så är det även viktigt att informationen utformas och anpassas med hänsyn till detta.

Observera att om du har utsatts för något våld eller hot i arbetet, så ska din arbetsgivare göra en anmälan till Arbetsmiljöverket samt även kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen. Du och din arbetsgivare bör även göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan samt kontakta arbetsgivarens försäkringsbolag gällande arbetsskadeförsäkring. Du kan även vara berättigad till en ekonomisk ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Jag har problem med min chef, vad ska jag göra?

Om du behöver någon hjälp på grund av en dålig relation med din chef så kan du prata direkt med ditt fackliga ombud eller ditt skyddsombud på ditt arbete och berätta om situationen. Men tänk på att många dispyter ofta bottnar i en dålig kommunikation, så försök att först prata med din chef om situationen, hur den påverkar dig och hur ni kan försöka lösa detta tillsammans.

Vad innebär mobbning på arbetet?

Vad innebär mobbning på arbetet?

Mobbning på arbetet kallas också för kränkande särbehandling. Din chef ska förebygga en kränkande särbehandling och klargöra för alla att mobbning inte är någonting som accepteras. Det ska också finnas tydliga rutiner för att tidigt fånga upp signaler om en kränkande särbehandling på ditt jobb.

Exempel på kränkande särbehandling:

 • Förtal eller nedsvärtningar av dig eller din familj.
 • Du blir medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller du får en felaktig information.
 • Någon på arbetet saboterar eller försvårar medvetet genomförandet av ditt arbete.
 • Du blir utfryst på arbetsplatsen.
 • Du blir förföljd, hotad eller utsatt för till exempel någon form av sexuella trakasserier.
 • Du blir plötsligt helt omotiverat fråntagen ditt arbetsrum eller dina arbetsuppgifter, oförklarligt omplacerad eller får helt orimliga övertidskrav.

Vilka jobb har kortare arbetstid på sommaren?

Det finns ingen sådan lag som reglerar det, men på många arbetsplatser så är det vanligt att ha en förkortad arbetstid under sommaren. Men det är något som bestäms i lokala kollektivavtal.

Är alla dagar före röd dag halvdagar?

Det finns ingen lag om att dagar före röd dag ska vara halvdagar. Så en del jobbar heldagar, andra halvdagar och en del andra är helt lediga. Det beror helt på vad facket har kommit överens om med din chef. Vissa får även ob-ersättning, eller någon annan ersättning för arbete på dag innan en röd dag. På de arbetsplatser där det inte finns något kollektivavtal så bestämmer chefen vad som gäller.

Hur mycket rast har jag rätt till och hur länge? Jag är anställd full tid åtta timmar per dag.

Enligt Arbetstidslagen så har du rätt till en rast efter fem timmars arbete. I lagen står det dock inte hur lång rasten ska vara men den bör inte understiga 30 minuter. Rasten ska inte heller räknas som arbetstid och därför har du rätt att fritt förfoga över din tid och ska kunna lämna arbetsplatsen om du så önskar. På vissa arbetsplatser så finns det måltidsuppehåll istället för rast, vilket innebär att uppehållet ingår i arbetstiden och att du då inte får lämna arbetsplatsen. En sådan lösning kräver dock en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket.

Utöver rasterna så får du göra kortare avbrott från arbetet, till exempel för en kaffepaus. Pausen räknas in i arbetstiden och det innebär då att du inte får lämna arbetsplatsen.

Hur lång tid i förväg måste arbetsgivaren meddela att jag ska arbeta övertid?

Arbetstidslagen säger faktiskt ingenting om hur långt i förväg arbetsgivaren måste meddela om en beordrad övertid. Men det kan dock finnas regler för det i ditt kollektivavtal. Kolla därför med facket vad som gäller för dig!

Får min chef ändra i mitt schema hur som helst?

Din chef har en rätt enligt lag att leda och fördela arbetet utifrån verksamhetens behov. Men du ska alltid bli informerad om ändringar av din ordinarie arbetstid och jourtid minst två veckor i förväg. I vissa fall kan det dock göras undantag, om omständigheterna är sådana att det inte går att på förhand göra upp ett schema eller om ett schema måste ändras på grund av att något helt oförutsett har skett. Är det däremot en fråga om en permanent ändring av större omfattning så ska din chef och facket först förhandla om det. Ett exempel på en sådan situation är om du normalt jobbar dagtid och i stället blir tvungen att regelbundet ta kvälls- eller helgpass. Avvikelser och tillägg från lagen kan även förekomma i ditt kollektivavtal.

Vilka a-kasseregler gäller för mig som är student?

Det tidigare så kallade studerandevillkoret i a-kassan finns inte längre kvar. Det betyder tråkigt nog att möjligheten till ersättning med grundbeloppet efter 90 dagars arbetslöshet och med en avslutad utbildning helt har tagits bort. År 2005 fick 38 000 studenter en ersättning från a-kassan efter avslutade studier. A-kassan fungerade då som något av en omställningsförsäkring mellan studier och jobb. Enligt SCB så väljer därför numera cirka tio procent av studenterna att fortsätta studera efter sin examen, för att undvika en arbetslöshet.

Kan jag få tjänstledigt om jag vill börja plugga?

Ja, du kan alltid få tjänstledigt för att utbilda dig! Du ska dock ha varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren på en och samma arbetsplats. Din chef har även rätten att kunna skjuta upp ledigheten i sex månader. Det är därför bra om du ansöker om en tjänstledighet i god tid innan studierna ska påbörjas.

Enligt lagen om arbetstagares rätt till tjänstledighet så finns det även vissa krav på utbildningen. Den ska ha en studie- eller kursplan och även ha ett kunskapsförmedlande syfte. Några exempel på en utbildning som du kan få tjänstledigt för är en allmän utbildning, en facklig utbildning, en yrkesutbildning, korrespondensstudier med inslag av både självstudier och undervisning, en praktiktjänstgöring samt en yrkesutbildning hos annan arbetsgivare om den ingår som ett led i utbildningen. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen.

Vad är en provanställning?

En tillsvidareanställning kan inledas med en provanställning under max sex månader. Vid provanställningens slut så övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning om ingen av parterna säger upp avtalet innan dess. Under provanställningstiden så har arbetsgivaren en rätt att när som helst avsluta anställningen utan att därför behöva ange något skäl för detta. Även arbetstagaren kan när som helst lämna provanställningen utan att ange något skäl. Särskilda regler om provanställningen kan även förekomma i kollektivavtal. Så stäm av med facket vad som gäller om du är osäker på detta.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Se alltid till att ditt anställningsavtal är skriftligt, och att det innehåller uppgifter om arbetsgivarens namn och organisationsnummer, ditt namn och personnummer, samt vilka arbetsuppgifter du ska utföra och hur länge anställningen ska pågå. Det kan också vara bra att i avtalet få med omfattningen, det vill säga om anställningen är på heltid, deltid eller bara vid behov.

Har jag rätt till semesterersättning?

Ja, det har du alltid. Men ibland så är semesterersättningen inbakad direkt i lönen. Hur det ser ut för din anställning det är någonting som bör stå i ditt anställningsavtal.